Referat af generalforsamling 2018

Onsdag den 14. februar 2018 kl. 16.45
i Caféen Klostergadecentret, Klostergade 37, Aarhus C

Dagsorden ifgl. vedtægterne:

1. Valg af dirigent
Børge Helmer blev valgt

2. Bestyrelsens beretning
a. Lisbet Thorendahl orienterede om møderne, som har været velbesøgte den første del af året, mens deltagertallet er gået ned i efteråret. Der har været møder om temaet boliger og forskellige andre emner, som alle kan ses i Nyt fra FUAM. Folderen om FUAM opdaterer Lisbet to gange årligt og fremlægger nogle steder foruden i Klostergadecentret. I Facebookgruppen Alderens muligheder og umuligheder er der128 personer tilsluttet. Der er løbende kommentarer, men det er ønskeligt, at man i stedet for "likes" skriver det synspunkt og den vinkel, man har på stoffet
b. Knud Ramian kunne konstatere, at Nyt fra FUAM er udkommet med to numre på 28 sider. Flere mener, at bladet har mange emner og bidragydere og bliver bedre og bedre.
c. Knud og Poul Grosen Rasmussen har gennem nogen tid arbejdet med et nyt projekt: Foreløbig titel Seniorlivscaféer. Der skal nedsættes nogle grupper med 3-6 personer, som arbejder som en studiekreds om emnet, de har valgt. Grupperne vil efter 3-4 møder kunne slutte med et oplæg på et fællesmøde med efterfølgende frokost. Formålet er at få flere tilknyttet FUAM som medlemmer.
Seniorlivscaféer kan præsenteres på et møde, når temaer og metode er drøftet i bestyrelsen. Foreløbige fire temaer: Livshistorie, Boliger og boformer, Voksne børn, Livsformer
d. Børge Helmer redigerer hjemmesiden, hvor Nyt fra FUAM lægges ind samt de aktuelle mødelister, vedtægter m.v. Der har været nogle vanskeligheder på grund af ny administrativ struktur, men nu kører det igen

3. Forslag til vedtægtsændringer
Jfr. referat fra generalforsamlingen 2017. Vedtægtsændringerne, som blev vedtaget i 2017, blev vedtaget igen og er således gældende fremover

4. Forelæggelse af det reviderede regnskab for 2017
Søren-Peter Pedersen gennemgik det reviderede regnskab. Det fremgår, at medlemstallet er steget lidt.

5. Fastlæggelse af kontingent for 2019 samt
godkendelse af budget for 2018

Kontingentet bliver fortsat 125 kr. årligt. Det fremlagte budget blev vedtaget. FUAM har fra Aarhus kommune modtaget to §18 bevillinger i 2018. 5.200 kr. til iværksættelse af nye aktiviteter (Seniorlivscaféer), foldere og annoncering samt 5.050 kr. til forplejning og transport af frivillige. Der skal aflægges særskilt regnskab med evaluering senest 1. januar 2019 for begge bevillinger. Kassereren vil lade beløbene stå på konto for sig for at sikre den rette brug af midlerne

6. Valg af medlemmerne til bestyrelsen
Knud Ramian, Kirsten Trollegaard Jørgensen og Lisbet Thorendahl blev genvalgt. Karin Wiedemann blev nyvalgt.

7. Valg af suppleanter til bestyrelsen<BR> Børge Helmer blev genvalgt og Traute Larsen nyvalgt

8. Valg af to interne revisorer<BR> Lilly Bendtsen og Kaj Fisker Petersen blev genvalgt

9. Eventuelt
Her drøftedes, at bestyrelsen gerne vil betale for egen forplejning ved møderne i lighed med øvrige mødedeltagere. Derved vil FUAM få en større mødeindtægt.

Se det reviderede regnskab på dette link: Regnskab 2017.pdf

Til forsiden   Formål   Kontakt   Kommende møder   Nyhedsbreve   Gode links  
Opdateret d. 28.6.2018