Vedtægter

1. Foreningens navn er FUAM - Foreningen til Udvikling af Alderdommens Muligheder.

2. Foreningens formål: at støtte og fremme initiativer, der øger menneskers mulighed for også på længere sigt at forberede, påvirke og forme deres alderdom,

- øger den almindelige viden om
det aldrende menneskes udvikling

- øger samspillet mellem generationerne

- øger de gamles indflydelse

- øger udnyttelsen af de gamles ressourcer.

3. Støtte kan ydes gennem anbefaling af initiativer, rådgivning, praktisk, bistand og penge. Foreningen yder sin støtte efter anmodning eller på eget initiativ.

Beslutning om støtte træffes af bestyrelsen.

4. Bestyrelsen kan bestemme en salgspris for ekstra nyhedsbreve.

5. Som medlem af foreningen kan optages enhver, der tilslutter sig foreningens formål.

Som medlem kan endvidere optages foreninger, organisationer, institutioner, fonde og lignende kollektive enheder.

Bestyrelsen fastsætter størrelsen af det kontingent, sådanne medlemmer skal betale. Disse kollektive medlemmer er berettiget til at afgive een stemme på generalforsamlingen. Disse kollektive medlemmer kan dog ikke indvælges i foreningens organer.

Et medlem kan ekskluderes af foreningen, hvis vedkommende handler imod foreningens formål og principper. Beslutning om medlemseksklusion træffes af bestyrelsen og meddeles skriftligt til medlemmet. Medlemmet kan inden for en frist af en måned efter modtagelsen forlange, at spørgsmål om eksklusion forelægges generalforsamlingen, der da træffer den endelige afgørelse.

Bestyrelsen kan slette et medlem, hvis den pågældende 9 måneder efter forfaldsdagen endnu ikke har betalt kontingent.

Udmeldelse af foreningen skal ske med mindst 1 måneds varsel til udgangen af et kalenderår.

6. Foreningens medlemmer kan danne arbejdsgrupper. Disse gruppers arbejdsgrundlag skal fremsendes til bestyrelsen og godkendes af denne.

En gruppe, der ikke opfylder det godkendte arbejdsgrundlag, kan fratages sin godkendelse og kan ikke arbejde inden for foreningens rammer.

Grupper skal søges oprettet i videst muligt omfang. Til støtte for gruppens arbejde kan bestyrelsen udpege et antal konsulenter.

7. Foreningen kan oprette en fond. Efter bidragyderes ønske eller efter bestyrelsens beslutning kan midler anbringes i denne fond, beslutningen om oprettelsen træffes af generalforsamlingen. Fondens midler administreres af bestyrelsen.

8. Foreningens regnskabsår løber fra 1. januar til 31. december. Regnskaberne revideres af 2 revisorer.

9. Ordinær generalforsamling afholdes 1 gang årligt inden april. Meddelelse om datoen gives elektronisk eller i brev til hvert enkelt medlem senest 31. december.

Forslag til dagsordenen fra medlemmerne skal være bestyrelsen i hænde senest 31. januar. Indkaldelse til generalforsamlingen og forslag fra medlemmerne til dagsordenen skal ligge på hjemmesiden senest tre uger før generalforsamlingen.

Materiale, der skal anvendes på generalforsamlingen, herunder regnskabet, kan fås fra 3 uger før generalforsamlingen.

10. Følgende punkter skal være optaget på dagsordenen:
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning.
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for det seneste regnskabsår.
4. Fastsættelse af kontingent samt godkendelse af budget for det kommende regnskabsår.
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
6. Valg af suppleanter til bestyrelsen.
7. Valg af 2 interne revisorer.
8. Eventuelt.

11. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes på begæring af mindst 50 medlemmer eller mindst 3 bestyrelsesmedlemmer. Indkaldelse udsendes elektronisk af bestyrelsen senest 3 uger før den ekstraordinære generalforsamling og inden 14 dage efter at begæringen er fremsat.
1. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden.
2.
3. Stemmeret på en generalforsamling er betinget af mindst 3 måneders medlemskab. Kollektive medlemmers stemmeret er endvidere betinget af, at de senest 1 uge før generalforsamlingen skriftligt har meddelt bestyrelsen, hvem der kan udøve stemmeretten.
4.
5. Der skal foreligge referat af generalforsamlingen senest 6 uger efter generalforsamlingens afholdelse.

12. Til at varetage foreningens almindelige ledelse vælger generalforsamlingen en bestyrelse på 7 medlemmer. Endvidere vælges 2 suppleanter. Bestyrelsen vælger blandt sine medlemmer en kasserer og fordeler i øvrigt opgaverne imellem sig.

Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved simpelt stemmeflertal. Den er beslutningsdygtig, når mindst 4 medlemmer er til stede på mødet.
Bestyrelsen kan i øvrigt selv fastsætte sin forretningsorden.

Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år ad gangen, dog således, at i lige år er 4 medlemmer på valg og i ulige år er 3 medlemmer på valg. Genvalg kan finde sted.

13. Foreningens medlemmer betaler kontingent, hvis størrelse fastsættes af den ordinære generalforsamling gældende for det følgende regnskabsår.

I dette kontingent skal inkluderes mindst 1 årlig meddelelse elektronisk eller i brev til medlemmerne.

Kontingent forfalder ved regnskabsårets begyndelse.

14. Foreningen forpligtes ved underskrift af 4 medlemmer af bestyrelsen i forening. Bestyrelsen kan dog give kassereren fuldmagt med hensyn til bank- og girokonti.

15. Beslutning om ændring af foreningens vedtægter er gyldig, når forslag herom er vedtaget på en generalforsamling og er stadfæstet i uændret skikkelse på den først efterfølgende generalforsamling. Ændringsforslag skal være optaget på generalforsamlingernes dagsorden og vedtages med simpelt flertal blandt de afgivne stemmer.

16. Foreningens formue skal i tilfælde af foreningens ophør anvendes i overensstemmelse med foreningens formål.

Beslutning herom træffes af generalforsamlingen.

Vedtaget på den 8. ordinære generalforsamling 1988. Ændret på den ordinære generalforsamling den 14.2.2018

Opdateret d. 6.6.2018